Periodické školenie inštruktorov DTO.03 SNA leteckej školy Aeroklub Dubnica n/Váhom.

Absolvovanie tohoto periodického školenia je jedna z podmienok pre vykonávanie kvalifikácie FI(S) v leteckej škole Aeroklub Dubnica n/Váhom.

1. Rozbor LMU za rok 2020

Stiahnite si pozrite prezentáciu vybraných leteckých nehôd a incidentov za rok 2020.
Tu je na prezentácia vybraných leteckých nehôd a incidentov za rok 2020. Prezentáciu spracoval p. Gyeneš.

2. Legislatíva Part-SFCL

 • V prezentácií je spracovaný postup vyhľadávania nariadení EU týkajúcich sa lietania na vetroňoch.
 • Ďalej sú tam vybrané dôležité informácie z Part-SFCL týkajúce sa povinností a spôsobilostí leteckého personálu pred vykonávaním letu. Hlavne treba mať na zreteli podmienky na rozlietanosť, ktoré sa riadia novými pravidlami tzv. rolling validity.
 • A nakoniec spracované požiadavky na zapisovanie hodín ako PIC.
Tu je prezentácia vybraných vybraných zmien týkajúcich sa spôsobilosti leteckého personálu.
Tu je celé VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1976 zo 14. decembra 2018, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá prevádzky vetroňov, ako aj pravidlá udeľovania preukazov spôsobilosti člena letovej posádky vetroňov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139
A ďalej VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/358 zo 4. marca 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/1976, pokiaľ ide o preukazy spôsobilosti pilotov vetroňov

Niekoľko dôležitých upozornení.

Prevod národných preukazov
 • Do 8. 4. 2021
 • Národné osvedčenia zdravotnej spôsobilosti platia do dátumu platnosti alebo do 8.4.2021, podľa toho čo nastane skôr
Povinnosť nosiť dokumenty a preukazovať sa nimi 
 • platný preukaz SPL;
 • platné osvedčenie zdravotnej spôsobilosti;
 • osobný preukaz totožnosti, ktorý obsahuje fotografiu držiteľa;
 • !!! údaje z denníka dostatočné na preukázanie splnenia požiadaviek rozlietanosti !!!.

Spôsobilosť na let

ODBORNÁ

 • Oprávnenia, osvedčenia, kvalifikačné kategórie zapísané v preukaze a denníku.
 • Aktuálne plnenie požiadaviek na rozlietanosť.

ZDRAVOTNÁ

Oprávnenia, osvedčenia, kvalifikačné kategórie zapísané v preukaze a denníku.

Preukaz spôsobilosti SPL

 Oprávnenia:

 • vetrone s výnimkou TMG*
 • TMG*

Osvedčenia:

 • FI(S)*
 • FE(S)*

Kvalifikačné kategórie:

 • vlečenie vetroňa (TMG)• vlečenie predmetu (TMG)• nočné lety (TMG)
Zápisník pilota

Oprávnenia:

 • spôsoby vzletu (FI(S) / HT)*
 • preprava cestujúcich (FI(S)*
 • základné oprávnenie na leteckú akrobaciu HT
 • rozšírené oprávnenie na leteckú akrobaciu HT
 • na lietanie s vetroňmi v obchodnej prevádzke
 • na lietanie s vetroňmi v oblačnosti HT*

 

Kvalifikačné kategórie:

 • vlečenie vetroňa (TMG)*
 • vlečenie predmetu (TMG)*

Požiadavky na rozlietanosť – rolling validity.

 • Vetrone s výnimkou TMG
5 hod

Vo vetroňoch najmenej päť hodín letu vo funkcii veliteľa lietadla alebo letu s inštruktorom alebo samostatného letu pod dozorom inštruktora FI(S).

15 a 2

vo vetroňoch s výnimkou TMG najmenej 15 vzletov a dva výcvikové lety s inštruktorom FI(S)

-24 mesiacov

DNES

úspešne absolvovali preskúšanie odbornej spôsobilosti s examinátorom FE(S) vo vetroni s výnimkou TMG, pričom preskúšanie odbornej spôsobilosti vychádza z praktickej skúšky na preukaz SPL.

ALEBO

preskúšanie s FE(S)

 • Metódy vzletu
5

Minimálne 5 vzletov (naviják, aerovlek, automobil, vzlet bez pomoci, iné)

2

Minimálne dva vzlety pomocou pružného lana

-24 mesiacov

DNES

 • Preprava cestujúcich.
Bez odplaty v neobchodnej prevádzke
 •  10 hodín alebo 30 vzletov na vetroňoch ako PIC a overovací let s FI(S)

alebo
FI(S)

Inak
 • 18 =< rokov < 70
 • 75 hodín alebo 200 vzletov na vetroňoch ako PIC

3 vzlety vo vetroňoch ako PIC s výnimkou TMG, ak sa cestujúci majú prepravovať vo vetroňoch s výnimkou TMG

-90 dní

DNES

 • Lietanie v oblačnosti
1/5

1 hodina letu alebo 5 letov v oblačnosti ako PIC

BIR/IR(A)

Držitelia nemusia plniť 1/5

-24 mesiacov

DNES

 • Vlečenie vetroňa
5

Minimálne 5 vlečení

-24 mesiacov

DNES

 • Oprávnenie FI(S).
OS FI(S)

opakovací výcvik inštruktora v organizácii ATO alebo DTO alebo u príslušného orgánu

30/60

30 hodín, alebo 60 vzletov alebo vzletov a pristátí pri poskytovaní letového výcviku

-3 roky

DNES

Overenie s FI(S)

ktorý má kvalifikáciu v súlade s článkom SFCL.315 písm. a) bodom 7 a bol určený vedúcim výcviku organizácie ATO alebo DTO

-9 rokov

DNES

 • Nesplnenie požiadaviek FI(S).
9 rokov

Ak neabsolvuje overovací let k spokojnosti, nesmie uplatňovať oprávnenie FI(S) až do hodnotenia spôsobilosti s FE(S).

3 roky

Ak nesplní požiadavky, nesmie uplatňovať oprávnenie FI(S) až do hodnotenia spôsobilosti s FE(S) a absolvovania OSFI(S).

Zapisovanie hodín ako PIC.

 • Študent SPL
sólo lety pod dozorom

musia byť podpísané FI(S)

skúšky

praktická skúška, preskúšanie odbornej spôsobilosti

 • Pilot SPL
určení ako PIC
rovnako ako študent

sólo lety pod dozorom, úspešná praktická skúška, preskúšanie odbornej spôsobilosti

 • FI(S) a FE(S)
celý čas keď vykonávajú funkciu FI(S) resp. FE(S)

 

3. Opätovné oboznámenie  s “ Príručkou postupov výcviku a riadenia “

 Oboznámte sa so zmenami vykonanými v roku 2020.
Tu je na stiahnutie Príučka postupov výcviku riadenia pre oboznámenie sa so zmenami v uplynulom roku.

4. Opätovné oboznámenie s výcvikovým programom SPL

Oboznámte sa so zmenami vykonanými v minulom roku  a plánovanými zmenami pre tento rok.
Opätovné oboznámenie sa so zameraním sa na zmeny vykonané v minulom roku  ( vysvietené na zeleno) a plánované zmeny a doplnky pre tento rok ( vysvietené na žlto). Na stiahnutie.
 • Zmena vo výcvikovom programe zavedená v roku 2020
1.4.1          VŠEOBECNÉ ZÁSADY VYKONÁVANIA LETOVÉHO VÝCVIKU
 1. Ak je potrebné vykonať zmenu v poradí cvičení ako je stanovené vo výcvikovom programe (napr. z dôvodu nevhodných meteorologických podmienok, prevádzkových podmienok, rýchlejšieho pokroku žiaka-pilota a iné), môže o tejto zmene v odôvodnenom prípade rozhodnúť vedúci výcviku (CFI) príslušnej LŠAK.

O tejto zmene CFI vykoná záznam do pracovnej knižky žiaka.

Letový inštruktor v týchto prípadoch musí daný postup posúdiť z hľadiska bezpečnosti a efektivity letového výcviku.

 1. Letový inštruktor po konzultácii s CFI, môže v odôvodnených rozhodnúť o spojení niektorých cvičení, alebo o vykonaní výcvikových letov naviac.
Cvičenie 1/23 Traťový let
Cieľ Naučiť žiaka-pilota vykonať traťový let s využitím termických stúpavých prúdov po plánovanej trati.
Letové cvičenie Let po plánovanej trati za dobrej viditeľnosti prirodzeného horizontu a pozemných orientačných bodov.

Počet letov:          1A s letovým inštruktorom

Čas  letu:              2 : 50 s letovým inštruktorom

alebo

Počet letov:          1A samostatne

Čas  letu:              2 : 00 samostatne

Výška vypnutia:    500 – 700 m AGL

Metodické pokyny Vzlet pomocou vlečného lietadla.– vykonať jeden samostatný traťový let do vzdialenosti minimálne 50 km (27 NM)alebo jeden traťový let s letovým inštruktorom do vzdialenosti minimálne 100 km(55 NM), ktorý v zmysle čl. SFCL.130 SPL  je môže vykonať aj na TMG,
– odporúča sa zvoliť takú trať letu, na ktorej je možné pri samostatnom lete splniť podmienky k získaniu odznaku FAI D (strieborné C).
V prípade vykonania iba samostatného traťového letu bez letu s letovým inštruktorom je nutné dodržať podmienku pre ukončenie letového výcviku absolvovanie najmenej 10 hodín letu s letovým inštruktorom.
 • Zmeny vo výcvikovom programe plánované na tento rok 2021 podané na schválenie na dopravnom úrade.
1.4.1.3 Použitie dvojmiestnych vetroňov na výcvik
 1. Letový výcvik žiaka-pilota počas výcvikových letov s letovým inštruktorom je možné vykonávať iba na type vetroňa s plne funkčným zdvojeným riadením.
 2. Letový výcvik žiaka-pilota je možné vykonávať na viac ako jednom variante dvojmiestneho vetroňa s podobnými letovými vlastnosťami (charakteristikami) a postupmi prevádzky. Ako príklad možno uviesť  vetrone „typovej rady“  jedného výrobcu L-13, L-23  alebo TWIN ASTIR I., II., III.
 3. O vhodnosti použitia ďalšieho variantu vetroňa rozhodne vedúci výcviku LŠAK.
 4. Žiak-pilot vykoná doplnkovú teoretickú výučbu z letovej príučky vetroňa, preskúšanie  a rozdielový letový výcvik pre schválený variant vetroňa v zmysle príslušnej osnovy.
 5. Záznam o každom variante vetroňa na ktorom je žiak-pilot oprávnený vykonávať výcvik, je oprávnený vykonať len vedúci výcviku v LŠAK, a to až po splnení podmienok uvedených vyššie.
 6. Záznam sa vykoná do preukazu žiaka-pilota a do zápisníka pilota.
 • Použitie jednomiestnych vetroňov počas výcviku
 1. Po splnení letov s inštruktorom v cvičení 1/22 môže žiak-pilot splniť samostatné lety na jednomiestnom vetroni s letovými vlastnosťami vhodnými pre menej skúseného žiaka – pilota. Letecká škola odporúča použiť na túto časť výcviku vetroň s podobnými letovými vlastnosťami ako VSO-10, ASW-15 atd.
 2. Pred začatím plnenia cvičenia 1/22 na jednomiestnom vetroni letový inštruktor posúdi skúsenosti a letové zručnosti žiaka–pilota a odporučí vykonať rozdielový výcvik.
 3. Odporučenie zaznamená do pracovnej knižky žiaka – pilota!
 4. Rozdielový výcvik na iný variant vetroňa vykoná inštruktor, ktorý zodpovedá za výcvik žiaka – pilota. Rozdielový výcvik musí obsahovať teoretickú výučbu a brífing so zameraním sa na letové vlastnosti vetroňa, letovú príručku a hlavne na núdzové postupy a obmedzenia. Po vykonaní ústneho overenia vedomostí žiaka pilota, žiak – pilot vykoná príslušný letový výcvik pod priamym dohľadom inštruktora.
 5. Stanovenie podmienok výcviku a schválenie výcviku na jednomiestnom vetroni pre žiaka-pilota vykoná vedúci letového výcviku v LŠAK na základe odporúčania letového inštruktora písomne.
 6. Stanovenie podmienok výcviku (variant vetroňa, rozsah letového výcviku) a schválenie výcviku zaznamená vedúci výcviku LŠAK do pracovnej knižky žiaka a do zápisníka letov.
 7. Tento variant vetroňa zaznamená vedúci výcviku v LŠAK do preukazu žiaka-pilota.
 8. Jednomiestne vetrone je vhodné využívať hlavne na plnenie cvičení v lietaní samostatných letov v termických stúpavých prúdoch a preletoch.

Rozsah rozdielového výcviku na iný variant vetroňa je nad rámec rozsahu výcvikovej osnovy.

Ďalšou novinkou ktorá sa plánuje zaviesť tento rok je zaradenie pokračovacieho a športového výcviku do výcvikového programu. Výhoda pre inštruktora z tejto zmeny vyplynie že si bude môcť zapísať lety so žiakom do inštruktorských hodín. Doteraz si môže zapisovať len hodiny odlietané so žiakom v základnom výcviku SPL.
 1. POKRAČOVACÍ ŠPORTOVÝ LETOVÝ VÝCVIK PILOTA VETROŇOV
Brífingy a letové cvičenia

5. P-1 Smernica na lietanie v Aerokluboch

 

P-1 Smernica na lietanie v Aerokluboch
TEST
PREZENČNÁ LISTINA

Zistenia pri audite dopravného úradu na ktoré treba dávať pozor:

 • nesúlad medzi zápisníkom. žiackou knižkou a šmírakom.
  (pred každým začatím praktického výcviku so žiakom treba kontrolovať správnosť a súlad zápisov)
 • chýbajú zápisy a podpisy inštruktorov a CFI v žiackych knižkách a zápisníkoch
  (dôsledne treba pristupovať k písomným hodnoteniam žiakov podľa výcvikovej osnovy po každom lete a podpisom potvrdiť v žiackych knižkách a zápisníkoch)